PARTER OCH ANSVAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Föreningen Partrederiet Klara Marie, 838800-7554. Ostermansgatan 3, Hamnplan, 276 60 Skillinge (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. seglingar och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och seglingsavgifter m.m.).

FÖRENINGEN ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DE PERSONUPPGIFTER SOM SKER VID:
Hantering av medlemskap i föreningen
Föreningsadministration
Deltagande i föreningens seglingssverksamhet
Licenshantering
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av föreningen
Kontakt med medlem
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier
Tillträdesförbud (om tillämpligt)
Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling, Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen, Avtal
Föreningsadministration, Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet, Avtal
Licenshantering, Avtal
Ansökan om bidrag, Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning, Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen, Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen, Intresseavvägning
Besök på vår hemsida, Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier, Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud, Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan, Rättsligförpliktelse

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

OM DU VILL VETA MER
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen, [email protected]

 

Lite om cookies

En kaka är helt enkelt en teknik för att komma ihåg något om dig.

Utan kakor är en webbplats som en guldfisk som förlorar sitt minne varje gång du besöker en ny sida. När du väl besöker en ny sida, kommer du inte ihåg vem du är.

Nu kan det vara en bra och en dålig sak. Utan minne kan en webbplats inte göra mycket saker. Det kan inte låta dig logga in, eftersom det glömmer vem du är. Det kan inte låta dig köpa något, för det glömmer vad du köper.

Men det betyder också att det inte kan spåra dig. Vissa webbplatser använder cookies för att komma ihåg vad du gör på deras hemsida och för att rikta annonser mot dig. Och vissa av dessa webbplatser delar sina cookies, så att annonser på en webbplats vet vad du tyckte om en annan. Detta har skrämt många människor.

Kakor är inte automatiskt bra eller dåliga, men det är värt att förstå vad du kan göra åt dem.

Du kan stänga av dem helt, vilket är lite som att förbjuda all musik för att förhindra ett annat Justin Bieber-album. Många webbplatser kommer helt enkelt inte att fungera.

Ett bättre alternativ skulle vara att stänga av tredje partens cookies, vilket kommer att stoppa de flesta webbplatser från att dela information om dig. Vissa webbläsare – som Safari – gör det automatiskt.

Och äntligen kan du ta en djupare titt på webbplatser som berör dig. De flesta webbplatser har policyer som förklarar vad de gör, om du bryr dig att titta.

Över 90% av webbplatserna använder cookies. Kakor är inte automatiskt bra eller dåliga, men det är värt att förstå vad du kan göra åt dem.

– Lägg gärna märke till Klara Maries stolta sponsorer –
© 2024 Segelskutan Klara Marie – Skillinges stolthet